ایران باربری تمام نرخ های خود را بر اساس نرخ باربری اعلام شده توسط اتحادیه حمل و نقل و باربری مشخص کرده است.

هزینه باربری | نرخ باربری | قیمت باربری

هزینه باربری در ایران باربری با توجه به یک سری پارامترهای مهم از قبیل مسافت، ترافیک، نوع بار، تعداد بار، تعداد کارگران درخواستی، تجهیزات بسته بندی و….. محاسبه می کند.

نرخ باربری از تهران به شهرستان

نرخ باربری از تهران به شهرستان نیز با توجه به پارامترهای گفته شده محاسبه می شود اما مسافت در نرخ باربری از تهران به شهرستان بسیار مهم است.

تماس مستقیم